Algemene voorwaarden

Oirschotseweg 44
5066 CJ Moergestel
T: 013 463 9803
info@petersebregts.nl

 Inhoudsopgave

 • artikel 1. Definities en begrippen
 • artikel 2. Algemeen
 • artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
 • artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
 • artikel 5. Honorarium
 • artikel 6. Gastcolleges, opleidingen, cursussen en trainingen
 • artikel 7. Levering van producten
 • artikel 8. Betaling
 • artikel 9. Opschorting en Ontbinding
 • artikel 10. Aansprakelijkheid
 • artikel 11. Overmacht
 • artikel 12. Klachten over werkzaamheden
 • artikel 13. Garantie en reclames zaken
 • artikel 14. Geheimhouding
 • artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
 • artikel 16. Intellectuele eigendom
 • artikel 17. Toepasselijk recht
 • artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden

artikel 1. Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Peter Sebregts Groenmanagement: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Peter Sebregts Groenmanagement
 • Overeenkomst: de overeenkomst inzake advisering en/of het schrijven van civiele- en cultuurtechnische bestekken, directievoering onderhoud- en aanlegprojecten, implementatie en beheer van beheersystemen, ontwerpen indeling buitenruimte met beplantingsplannen, beheren van groengegevens, verzorgen van gastcolleges en cursussen, (tuin)ontwerpen en overige adviesdiensten, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld de offerte.
 • Werkzaamheden: het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten c.q. het geven van adviezen zoals hiervoor genoemd, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeldt in de opdrachtbevestiging.
 • Producten: alle zaken welke door Peter Sebregts Groenmanagement worden geleverd, vastgelegd in de Overeenkomst.

artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Peter Sebregts Groenmanagement en een Opdrachtgever waarop Peter Sebregts Groenmanagement deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met Peter Sebregts Groenmanagement houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Peter Sebregts Groenmanagement , voor de uitvoering waarvan door Peter Sebregts Groenmanagement derden dienen te worden betrokken.

3. Indien n of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Peter Sebregts Groenmanagement en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien Peter Sebregts Groenmanagement niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Peter Sebregts Groenmanagement in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

1. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail.

2. De offertes en aanbiedingen die door Peter Sebregts Groenmanagement worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht kan door Peter Sebregts Groenmanagement zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Peter Sebregts Groenmanagement is aanvaard en de schriftelijke opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever ondertekend is geretourneerd, is deze voor Peter Sebregts Groenmanagement bindend.

4. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten jegens Peter Sebregts Groenmanagement ontlenen.

5. Peter Sebregts Groenmanagement kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Peter Sebregts Groenmanagement daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Peter Sebregts Groenmanagement anders aangeeft.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Peter Sebregts Groenmanagement niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

9. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Peter Sebregts Groenmanagement of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Peter Sebregts Groenmanagement. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Peter Sebregts Groenmanagement gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Peter Sebregts Groenmanagement is verplicht om de hem opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Alle diensten van Peter Sebregts Groenmanagement worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Peter Sebregts Groenmanagement het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Peter Sebregts Groenmanagement de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

3. Peter Sebregts Groenmanagement is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht aan Peter Sebregts Groenmanagement de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Peter Sebregts Groenmanagement aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Peter Sebregts Groenmanagement worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Peter Sebregts Groenmanagement zijn verstrekt, heeft Peter Sebregts Groenmanagement het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Peter Sebregts Groenmanagement ter beschikking heeft gesteld. Peter Sebregts Groenmanagement is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Peter Sebregts Groenmanagement is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5. Peter Sebregts Groenmanagement kan zijn adviezen zowel mondeling als schriftelijk verstrekken.

6. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Peter Sebregts Groenmanagement gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Peter Sebregts Groenmanagement daardoor direct of indirect ontstaan.

7. Peter Sebregts Groenmanagement zal zich bij wijze van uitoefening van haar werkzaamheden houden aan de regelen en/of reglementen die voor beroepsbeoefenaren zoals Peter Sebregts Groenmanagement in het algemeen gelden op het moment van het aangaan van de overeenkomst van opdracht, althans voor zover daarvan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend is afgeweken

artikel 5. Honorarium

1. Opdrachtgever is verplicht om aan Peter Sebregts Groenmanagement het overeengekomen honorarium te betalen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn in euros en excl. BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

2. Indien Peter Sebregts Groenmanagement dat wenselijk acht, is Peter Sebregts Groenmanagement gerechtigd om aan Opdrachtgever een redelijk voorschot op het honorarium voor de nog te verrichten werkzaamheden te vragen. Peter Sebregts Groenmanagement is gerechtigd om de aanvang van zijn werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.

3. Het honorarium van Peter Sebregts Groenmanagement wordt vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium of in de vorm van een vast bedrag, hetzij t.b.v. een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q. kalenderjaar. Het honorarium is op generlei wijze afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. De omzetbelasting komt ten laste van de Opdrachtgever.

4. Indien Opdrachtgever daarom verzoekt, zal Peter Sebregts Groenmanagement voorafgaand aan de aanvang van zijn werkzaamheden een opgave doen van de geschatte kosten in verband met de door hem en/of derden te verrichten werkzaamheden.

5. Indien Opdrachtgever en Peter Sebregts Groenmanagement geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van het uurhonorarium en het totaal van de door Peter Sebregts Groenmanagement bestede tijd.

6. Peter Sebregts Groenmanagement is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van bijv. lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

7. Bovendien mag Peter Sebregts Groenmanagement het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Peter Sebregts Groenmanagement , dat in redelijkheid niet van Peter Sebregts Groenmanagement mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Indien de verhoging in dit en het voorgaande lid meer dan 10% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien een verhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de Opdrachtgever de overeenkomst opzeggen ongeacht het percentage van de verhoging.

8. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door Peter Sebregts Groenmanagement in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.

9. Het honorarium van Peter Sebregts Groenmanagement , zo nodig vermeerderd met declaraties van onkosten of van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting per 4 weken of na voltooiing van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

artikel 6. Gastcolleges, opleidingen, cursussen en trainingen

1. Voor zover de dienstverlening van Peter Sebregts Groenmanagement bestaat uit het verzorgen van een opleiding, gastcollege, cursus of training, kan Peter Sebregts Groenmanagement steeds vr de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen.

2. De Opdrachtgever zorgt voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de overeenkomst. Onder professionele faciliteiten worden onder andere verstaan een ingerichte (les)ruimte, geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, scherm, beamer, katheder, licht, een podium en dergelijke in de ruimste zin des woords. De Opdrachtgever staat ervoor in dat deze faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.

3. Indien er aan de zijde van Peter Sebregts Groenmanagement sprake is van verhindering als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal Peter Sebregts Groenmanagement :

a. de dienstverlening in overleg met de Opdrachtgever verplaatsen naar een andere datum;
b. in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorgdragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd;
c. indien Peter Sebregts Groenmanagement en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

artikel 7. Levering van producten

1. Het leveren van producten zal, tenzij anders overeengekomen, geschieden af bedrijf Peter Sebregts Groenmanagement. Alle risico voor zaken gaat dadelijk bij levering over op de Opdrachtgever. Alle transport van zaken is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. Peter Sebregts Groenmanagement is nimmer aansprakelijk voor termijnoverschrijding.

artikel 8. Betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Peter Sebregts Groenmanagement aan te geven wijze.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Peter Sebregts Groenmanagement verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6. 5. 3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Peter Sebregts Groenmanagement echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5. Peter Sebregts Groenmanagement heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Peter Sebregts Groenmanagement kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Peter Sebregts Groenmanagement kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

artikel 9. Opschorting en Ontbinding

1. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

2. Opdrachtgever en Peter Sebregts Groenmanagement zijn te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd, door middel van opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Indien de overeenkomst van opdracht nog geen zes maanden heeft geduurd, hoeft bij de opzegging geen termijn in acht te worden genomen.

3. De overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of Peter Sebregts Groenmanagement in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst van opdracht langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.

4. Opdrachtgever en Peter Sebregts Groenmanagement zijn te allen tijde bevoegd om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beindigen indien Opdrachtgever of Peter Sebregts Groenmanagement :

in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
sursance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
de bedrijfsvoering staakt.

5. Peter Sebregts Groenmanagement is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst Peter Sebregts Groenmanagement ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6. Peter Sebregts Groenmanagement heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Peter Sebregts Groenmanagement op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Peter Sebregts Groenmanagement de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Peter Sebregts Groenmanagement zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Peter Sebregts Groenmanagement mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Peter Sebregts Groenmanagement voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

2. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Peter Sebregts Groenmanagement verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten Peter Sebregts Groenmanagement invloed vallen. Alhoewel de opdracht door Peter Sebregts Groenmanagement naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, Kan Peter Sebregts Groenmanagement derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

3. De aansprakelijkheid van Peter Sebregts Groenmanagement is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Als de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Peter Sebregts Groenmanagement beperkt tot twee maal het honorarium dat Peter Sebregts Groenmanagement voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdacht heeft ontvangen, met een maximum van EUR 5. 000,00. Voor opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal twee maal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Peter Sebregts Groenmanagement mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten. Voor personen die de Peter Sebregts Groenmanagement op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Peter Sebregts Groenmanagement niet aansprakelijk.

4. Voorgaande beperking is niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Peter Sebregts Groenmanagement.

5. Peter Sebregts Groenmanagement is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Peter Sebregts Groenmanagement nimmer aansprakelijk.

6. Voor zover Opdrachtgever en Peter Sebregts Groenmanagement in de overeenkomst van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zoals bij een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Peter Sebregts Groenmanagement opleveren derhalve Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Peter Sebregts Groenmanagement derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Peter Sebregts Groenmanagement dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7. Opdrachtgever is verplicht om binnen 2 maanden nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Peter Sebregts Groenmanagement

8. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Peter Sebregts Groenmanagement op geen enkele wijze verplicht jegens Opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.

9. Opdrachtgever vrijwaart Peter Sebregts Groenmanagement voor alle aanspraken die derden jegens Peter Sebregts Groenmanagement pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Peter Sebregts Groenmanagement van de opdracht.

10.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Peter Sebregts Groenmanagement en de door Peter Sebregts Groenmanagement bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, n jaar.

11. Indien Opdrachtgever consument is, is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt dan wel anderszins in strijd is met dwingend (consumenten)recht.

artikel 11. Overmacht

1. Peter Sebregts Groenmanagement is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Peter Sebregts Groenmanagement geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Peter Sebregts Groenmanagement niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Peter Sebregts Groenmanagement en ziekte van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen. Peter Sebregts Groenmanagement heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Peter Sebregts Groenmanagement zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Peter Sebregts Groenmanagement kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Peter Sebregts Groenmanagement ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Peter Sebregts Groenmanagement gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 12. Klachten over werkzaamheden

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Peter Sebregts Groenmanagement De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Peter Sebregts Groenmanagement in staat is adequaat te reageren.

2. Indien de Opdrachtgever een klacht meldt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3. Indien een klacht gegrond is, zal Peter Sebregts Groenmanagement de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Peter Sebregts Groenmanagement slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

artikel 13. Garantie en reclames zaken

1. De door Peter Sebregts Groenmanagement te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Deze garantie geldt voor een periode van 30 werkdagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Peter Sebregts Groenmanagement verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Peter Sebregts Groenmanagement, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

4. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Peter Sebregts Groenmanagement geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

5. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Peter Sebregts Groenmanagement te worden gemeld.

6. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen vijftien werkdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Peter Sebregts Groenmanagement te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Peter Sebregts Groenmanagement in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Peter Sebregts Groenmanagement in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Peter Sebregts Groenmanagement opdracht gegeven heeft. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Peter Sebregts Groenmanagement de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Peter Sebregts Groenmanagement, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Peter Sebregts Groenmanagement te retourneren en de eigendom daarover aan Peter Sebregts Groenmanagement te verschaffen, tenzij Peter Sebregts Groenmanagement anders aangeeft.

9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Peter Sebregts Groenmanagement daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

artikel 14. Geheimhouding

1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is Peter Sebregts Groenmanagement verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is Peter Sebregts Groenmanagement niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Peter Sebregts Groenmanagement voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of wanneer daartoe door Peter Sebregts Groenmanagement voorafgaande toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van bestekken, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Peter Sebregts Groenmanagement , niet aan derden verstrekken.

artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle in het kader van de Overeenkomst door Peter Sebregts Groenmanagement tot stand gebrachte of geleverde zaken blijven eigendom van Peter Sebregts Groenmanagement , totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten volledig aan Peter Sebregts Groenmanagement heeft voldaan.

2. Ook de gegevens voortkomende uit de door Peter Sebregts Groenmanagement uitgevoerde opdrachten blijven eigen­dom van Peter Sebregts Groenmanagement totdat de Opdrachtgever volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op basis waarvan de zaken/diensten werden geleverd/uitgevoerd, heeft voldaan. Peter Sebregts Groenmanagement is gerechtigd om, indien de Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en/of andere verplichtingen in gebreke is, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken/diensten, dan wel verkregen gegevens of te leveren diensten onder haar te houden.

3. De eigendom van de geleverde zaken/diensten gaat eerst over op de Opdrachtgever, indien alle door Peter Sebregts Groenmanagement aan de Opdrachtgever uitgebrachte fac­turen zijn voldaan. Opdrachtgever wordt geacht de geleverde zaken/diensten tot dat moment voor Peter Sebregts Groenmanagement te houden of te hebben gehouden.

4. Opdrachtgever zal de geleverde zaken/diensten niet verpanden, of gedogen dat daarop enig beslag wordt gelegd. Indien er beslag wordt gelegd, dient Opdrachtgever Peter Sebregts Groenmanagement hiervan direct op de hoogte te stellen. De Opdrachtgever dient bij een eventu­eel beslag, bij een ten aanzien van de Opdracht­gever verleende sursance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder, of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Peter Sebregts Groenmanagement .

5. Indien er gerede twijfel bij Peter Sebregts Groenmanagement bestaat betreffende de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Peter Sebregts Groenmanagement bevoegd de levering van zaken/diensten als gevolg van de overeenkomst uit te stellen, totdat de opdracht­gever zekerheid voor de betaling heeft gesteld. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Peter Sebregts Groenmanagement, door deze vertraagde aflevering, te lijden schade.

artikel 16. Intellectuele eigendom

1. Peter Sebregts Groenmanagement behoudt zich van alle rechten voor en met betrekking tot de intellectuele eigendom die is verbonden aan de producten die hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt of heeft gebruikt.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten en resultaten van de werkzaamheden van Peter Sebregts Groenmanagement , waaronder begrepen computerprogrammas, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere producten in de meest ruime zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden direct of indirect te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van de Peter Sebregts Groenmanagement

4. Peter Sebregts Groenmanagement heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 17. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Peter Sebregts Groenmanagement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de overeenkomst worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren, beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Breda.

3. Indien de Opdrachtgever een consument is, zullen geschillen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank welke conform de wet bevoegd is.

artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Peter Sebregts Groenmanagement .

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.